Comfort 600

Comfort 600 er et energieffektivt ventilationsaggregat til mindre erhvervsbygninger eller central ventilation i lejligheder.

Aggregatet placeres ofte i et teknikrum, men kan på grund af den gode isolering også installeres i et uudnyttet loftrum.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 200 m3/h
Max : 800 m3/h
Dimensioner (B x D x H) 1200 x 950 x 630 mm
Vægt 101 / 75 kg (*1)
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Ventilatortype Ventilator med F-hjul og volumenkonstante EC motorer
Filterklasse ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 200 mm
Kondensafløb PVC Ø 20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 1030 W / 4,5 A 
Standby effektforbrug 4 W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelses-temperatur -20 / +40 °C
Lækage klassifikation A1 (*2)
Varmetab W/m2K (*3)
Varmetabs-klassifikation T2


*1 - 75 kg er uden sideplader og veksler
*2 - Testet i henhold til EN13141-7 (ved 250 Pa)
*2 - Testet i henhold til EN1886

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext.

Testet i henhold til EN 13141-7 med standardfiltre ISO 16890 Coarse 75% (G4) og uden eftervarmeflade.

SFP-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SFP-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for standardaggregat med modstrømsveksler.

Testet i henhold til EN 308, tør virkningsgrad.

Lyddata

Lyddata er for qv = 600 m3/h og Pt ext = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregat.

Målskitse af Comfort 600 højre model (tilluft højre side):

Målskitse af Comfort 600 venstre model (tilluft venstre side):

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El-tilslutninger
7: Primær side (veksler)

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling der kan tilpasses de driftmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menustruktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation
CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed +
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau. -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
Brugervalg 2 Yderligere mulighed for at overstyre driftstilstanden og brugervalg 1 via et eksternt potentialfrit signal -
El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Vand-eftervarmeflade Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Frostsikring For at beskytte eventuel vandvarmeflade for frostsprængning, standses aggregatet og komme med en alarm, hvis temperaturen i vand-eftervarmefladen bliver for lav -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Integreret brandautomatik Ventilationsaggregatet kan leveres med integreret brandautomatik, der kan styre brand- og røgspjæld -
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Det er muligt at aktivere forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1-120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Aggregatet er støj- og vibrationssvag, men der bør alligevel tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig fra aggregatet ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor at montere vibrationsdæmpere under aggregatet. Til øvrige bygningsdele og fast inventar bør der være ca. 10 mm afstand.

Kondensvandsafløb

OBS! Der skal etableres vandlås i forbindelse med kondensafløbet for at sikre, at kondensvandet kan bortledes. Opstilles aggregatet uden for klimaskærmen, er det vigtigt, at sikre kondensvandsafløbet mod tilisning med et varmekabel. Det er installatørens ansvar at frostsikre afløbet.

Varemærke Nilan
Model Comfort 600
Type Tovejs ventilationsaggregat til andet end bolig
Typedrev Trinløs regulering VSD
Type varmegenvindingssystem Modstrømsveksler
Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding 79,6%
Referencevolumenstrøm (tilluft) 0,1594 m3/s
Referencevolumenstrøm (fraluft) 0,1404 m3/s
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (tilluft) 0,209 kW
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (fraluft) 0,214 kW
SFPint 413 W/(m3/s)
Lufthastighed ved dimensionerede volumenstrøm 0,022 m/s
Nominelt eksternt tryk 250 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (tilluft) 123 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (fraluft) 137 Pa
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (tilluft) 57,4 %
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (fraluft) 57,4 %
Maksimal ekstern lækage 1,5 % v/400 Pa
Maksimal intern lækage 3,6 % v/250 Pa
Energiklassificering for filtre ISO ePM10 > 60% (M5) (fraluft) E
Energiklassificering for filtre ISO ePM1 70% (F7) (udeluft) C
Visuelt filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet
Lydeffektniveauet (LWA) 56 dB(A)


*1 

Tilbehør