Salgs- og leveringsbetingelser

 

Almindelige betingelser
NL92 finder anvendelse i det omfang NL92’s betingelser ikke fraviges i nedenstående betingelser. NL92 samt nedenstående betingelser kan ikke fraviges, medmindre der indgås skriftlig aftale herom. Køber er bekendt med NL92 og accepterer disse.
 

Tilbud
De i tilbud angivne priser er uden forbindende. Aftaler bliver først bindende ved Nilan A/S’ skriftlige ordrebekræftelse. Tilbud gælder i den på tilbuddet angivne periode. Er der ikke angivet en acceptfrist, gælder tilbuddet i 1 måned.
 

Priser
Alle priser er i danske kroner (dkk) ekskl. moms. De opgivne priser gælder med forbehold for ændringer i offentlige afgifter såvel som forhøjelser i materiale- og lønudgifter. Nilan A/S har til enhver tid ret til at ændre sine priser.
 

Betaling
Såfremt intet andet er aftalt har køber følgende betalingsbetingelser:
30 dage netto fra fakturadato. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, skal køber tillige betale morarenter, beregnet fra forfaldsdato med 2,0% pr. påbegyndt måned. Morarenter vil ligeledes blive beregnet i tilfælde af ydet henstand.
 

Levering og fragt
Leveringstid fremgår af ordrebekræftelse. Alle priser er ab fabrik og fragt sker for købers regning og risiko. Angivne leveringsfrister er tilnærmelsesvise, medmindre Nilan A/S skriftligt har angivet et forpligtende udsagn. Overholdelse af leveringsfristen forudsætter også, at køber har overholdt sine betalingsforpligtelser i henhold til Nilan A/S’ betalingsbetingelser.
 

Reklamationer
Køber skal straks ved leveringen sikre sig, at det leverede er mangelfrit og aftalt som i henhold til ordrebekræftelse. Eventuelle reklamationer ved det leverede skal uden ugrundet ophold ske skriftligt til Nilan A/S.

På leverede anlæg ydes 2 års garanti fra risikoovergang. Dog ydes der på beholdere 5 års gennemtæringsgaranti, således at forstå, at Nilan A/S indenfor de første 24 måneder dækker beholder samt arbejdsløn for udskiftning og efter de 24 måneders udløb dækkes kun selve beholderen. Gennemtæringsgarantien dækker kun såfremt beholderen er forskriftsmæssigt vedligeholdt.


Garanti
Nilan yder 2 års garanti på alle produkter fra dokumenteret installationsdato. Vi gør opmærksom på at vores garanti ikke dækker skader eller fejlfunktioner som følge af:

  • Hvis produktet ikke er monteret efter gældende forskrifter, jævnfør Nilan montagevejledning til det pgl. produkt.
  • Hvis produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Såfremt produktet er placeret svært tilgængeligt, frasiger Nilan sig enhver forpligtigelse af de udgifter, dette måtte forårsage.
  • Skader som følge af slitage, manglende pleje eller lignende. Såfremt at produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på typeskiltet.
  • Skader som følge af overspænding, lynnedslag, brand, frost eller sivende vand og skjulte vandinstallationer etc.
  • Skader som skyldes kalk, overtryk, tørkogning, støv eller syre-/baseholdig luft.
  • Skader på elektriske komponenter der har været udsat for fugt som følge af at produktet ikke har været i normal drift.
  • Skader som følge af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af produktet. Eftersyn af varmepumper skal foretages efter gældende lovgivning. Garantien frafalder, såfremt der ikke har været foretaget lovpligtigt eftersyn. Udført lovpligtigt eftersyn skal til enhver tid kunne dokumenteres.
  • Omkostninger til opstart, indreguleringseftersyn samt rengøring af produktet.
  • Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med udført arbejde foretaget i weekender, på helligdage eller uden for normal arbejdstid.

Skulle reklamationen falde ind under en af ovenstående punkter vil opgaven blive faktureret.
 

Returnering
Ubrugte ubeskadigede standardvarer i ubeskadiget original emballage kan, dog kun efter forudgående aftale og med angivelse af returnummer, fakturanummer og dato, returneres Franco inden 2 måneder efter levering. Varen krediteres med den fakturerede pris -20%, dog min. 100,-.
 

Bestilling
Ved bestillinger med en bruttopris under kr. 200,- ekskl. moms pålægges ekspeditionsgebyr på kr. 80,-.