Comfort 5000

Comfort 5000 er et ventilationsaggregat med varmegenvinding velegnet til central boligventilation, ventilation af skoler, kontorer samt erhvervslokaler.

Aggregatet kan bestilles som venstre eller højre model og kan på grund af den gode isolering installeres uden for klimaskærmen. Skal det installeres udenfor, kan der bestilles et toplåg til beskyttelse mod regn og sne.

Med modulerende 100% bypass opnår Comfort 5000 en god regulering af tilluftstemperaturen. 

Hver eneste komponent er omhyggeligt udvalgt med henblik på uovertruffen kvalitet og alle komponenter bliver testet igennem hele produktionsprocessen, ligesom de færdige aggregater testes, inden de forlader fabrikken. Kvalitetskontrollen afspejler vores høje standarder, der giver et produkt, der holder i mange år.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 500 m3/h
Max : 5300 m3/h
Dimensioner (B x D x H) 2650 x 1250 x 1500 mm
Vægt 617 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Varmevekslertype Modstrømsveksler i søvandsbestandigt aluminium
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 60% (M5) fraluft og ISO ePM1 50% (F7) udeluft
Kanaltilslutninger 800 x 500 mm
Kondensafløb PVC Ø 20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 3 x 400V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 3,9 kW / 3 x 13 A
Standby effektforbrug 3 W
Tæthedsklasse IP31
Ekstern lækage undertryk < 0,9% (*1)
Ekstern lækage overtryk < 0,9% (*2)
Intern lækage < 0,5% (*3)


*1 - Testet i henhold til EN13141-7 ved 250 Pa
*2 - Testet i henhold til EN13141-7 ved 100 Pa
*2 - Testet i henhold til EN13242-7 ved 100 Pa

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext.

Testet i henhold til EN 13141-7 med standardfiltre ISO ePM10 60% (M5) filter i afkast samt ISO ePM1 50% (F7) filter i udeluft og uden eftervarmeflade.

SFP-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

Den stiplede kurve angiver tryktabet for vandvarmeflade (Pa).

OBS! SFP-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for standardaggregat med modstrømsveksler.

Testet i henhold til EN 308, tør virkningsgrad.

Lyddata

Lyddata er for qv = 4000 m3/h og Pt ext = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregat.

Målskitse af Comfort 5000 venstre model (tilluft venstre side):

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS602i styringen er en avanceret styring til erhvervsanlæg med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation
CTS602i styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. 

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage. +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed -
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Vand-eftervarmeflade Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Frostsikring For at beskytte eventuel vandvarmeflade for frostsprængning, standses aggregatet og komme med en alarm, hvis temperaturen i vand-eftervarmefladen bliver for lav -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Integreret brandautomatik Ventilationsaggregatet kan leveres med integreret brandautomatik, der kan styre brand- og røgspjæld -
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1-120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 100 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Aggregatet er støj- og vibrationssvag, men der bør alligevel tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig fra aggregatet ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor at montere vibrationsdæmpere under aggregatet. Til øvrige bygningsdele og fast inventar bør der være ca. 10 mm afstand.

Kondensvandsafløb

OBS! Der skal etableres vandlås i forbindelse med kondensafløbet for at sikre, at kondensvandet kan bortledes. Opstilles aggregatet uden for klimaskærmen, er det vigtigt, at sikre kondensvandsafløbet mod tilisning med et varmekabel. Det er installatørens ansvar at frostsikre afløbet.

Varemærke Nilan
Model Comfort 5000
Type Tovejs ventilationsaggregat til andet end bolig
Typedrev Trinløs regulering VSD
Type varmegenvindingssystem Modstrømsveksler
Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding 80,5 %
Referencevolumenstrøm (tilluft) 0,951 m3/s
Referencevolumenstrøm (fraluft) 1,064 m3/s
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (tilluft) 1,279 kW
Det faktiske elektriske effektoptag (kW) (fraluft) 1,097 kW
SFPint 872 W(m3/s)
Lufthastighed ved dimensionerede volumenstrøm 0,36 m/s
Nominelt eksternt tryk 275 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (tilluft) 155 Pa
Internt tryktab over ventilationskomponenter (fraluft) 228 Pa
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (tilluft) 67,9 %
Statisk virkningsgrad for ventilatorer (fraluft) 67,9 %
Maksimal ekstern lækage 1,2 % v/400 Pa
Maksimal intern lækage 0,9% v/250 Pa
Energiklassificering for filtre ISO ePM10 > 60% (M5) (fraluft) E
Energiklassificering for filtre ISO ePM1 50% (F7) (udeluft) C
Visuelt filteralarmsignal Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjeningspanelet
Lydeffektniveauet (LWA) 54 dB(A)

Motor og motorstyring

Motortype EC-motor
Motorklasse iht. IEC 60034-30 IE3 (Premium efficiency)
Spænding indgang 1 x 230 V
Overstrømsbeskyttelse Indbygget
Styresignal 0 - 10 V
Medietemperatur (luft) -20 / +40 ºC
Omgivelsestemperatur -20 / +40 ºC

Ventilatordata for ecodesign

Ventilatordata  
Max. totalvirkningsgrad (A-D) 67,9 %
ECO måleopstilling (A-D) A
Krav til effektivitetsgrad 62N (2015)
ECO effektivitetsgrad i optimalt driftspunkt 75,3
   
Motordata (optimalt driftspunkt)  
EC-motor Med motorcontroller
Optaget effekt 1,954 kW
Luftmængde 4863 m3/h
Totaltryk 897 Pa
RPM i optimalt driftspunkt 2311

Forudsætninger ift. EC327/2011

 

Tilbehør