Compact S ULTFV

Compact S - ULTFV er et ventilationsaggregat forberedt til ultra lavtemperaturfjernvarme. Anlægget kan ventilere boligen samt producere varmt brugsvand. 

I stedet for 60 °C varmt fjernvarmevand ledes 40-45 °C varmt fjernvarmevand ind i huset. Fjernvarmevandet ledes direkte ud i gulvvarmen og opvarmer huset. Derudover sikrer ultra lavtemperaturfjernvarme modulet at brugerne ikke kommer til at mangle varmt vand i bruseren.

For fjernvarmeværkerne er det en stor fordel at de i stedet for at lede 80 °C varmt vand ud i fjernvarmenettet, kan nøjes med at udlede 40-45 °C varmt vand.

Alt sammen til glæde for forbrugerne, der burde kunne mærke det på de lave varmepriser.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 75 m3/h
Max : 340 m3/h

Husets "hjerte og lunger"

Compact S - ULTFV er et utraditionelt ventilationsaggregat, der i modsætning til andre ventilationsaggregater genvinder varmen i fraluften 100%. Via modstrømsveksleren genvindes op til 95% af energien i fraluften til opvarmning af udeluften. Den resterende energi udnyttes af den indbyggede varmepumpe til at producere det varme brugsvand.

Compact S - ULTFV har desuden et indbygget ultra lavtemperaturfjernvarme modul, der sikrer at brugerne ikke kommer til at mangle varmt vand i bruseren. 

Passiv varmegenvinding

Den passive varmegenvinding foregår via en effektiv modstrømsveksler med en høj temperaturvirkningsgrad helt op til 95%. Udeluften opvarmes af fraluften (udsugningen) og sikrer at ventilationen medfører et minimalt varmetab.

På grund af den høje varmegenvinding, kan der dannes is i veksleren om vinteren. Styringen har en effektiv afrimningsfunktion, der afrimer veksleren, hvis der dannes is. Alternativt kan man bestille Compact S - ULTFV som en Polar model, med indbygget frostsikringsforvarmelegeme. Det sikrer, at der ikke dannes is i veksleren og giver fuld varmegenvinding hele vinteren.

Passiv og aktiv varmegenvinding

Når den integrerede varmepumpe i ventilationsdelen ikke producerer varmt brugsvand, kan den opvarme tilluften yderligere samt dermed bidrage til opvarmning af boligen.

Det sker kun, hvis indetemperaturen eller tilluftstemperaturen er lavere end ønsket.

Når varmepumpen opvarmer tilluften, sker der samtidig en lille opvarmning af det varme brugsvand. Temperaturen kan derfor godt komme over indstillingen på den ønskede varmtvandstemperatur.

Varmt brugsvand

Den energi, der er tilbage i fraluften efter modstrømsveksleren, anvendes af den integrerede varmepumpe til at producere varmt brugsvand.

Der er en softwaremæssig skoldningssikring på 60 °C, hvilket betyder at temperaturen i varmtvandsbeholderen ikke kommer derover. Er der et stort varmtvandsbehov, anbefaler vi, at man monterer en fysisk skoldningssikring under varmtvandsbeholderen, således temperaturen i varmtvandsbeholderen kan hæves til 90 °C.

Ultra lavtemperaturfjernvarme modul
Ultra lavtemperaturfjernvarme modulet bruger fjernvarmevandet til at opvarme det kolde brugsvand inden det føres ind i Compact S - ULTFV varmtvandsbeholder. På den måde tilføres der 38 °C varmt vand i varmtvandsbeholderen i stedet for de normale 5 °C. Dermed bliver det lettere for varmepumpen i Compact S - ULTFV, at hæve temperaturen til over de 50 °C. Dermed vil brugerne ikke mangle varmt vand i bruseren.

Legionella bekæmpelse
Compact S - ULTFV har en funktion for Legionella bekæmpelse, der kan aktiveres manuelt eller automatisk

 

Bypass funktion

Når aggregatet er i sommerdrift, hvilket vil sige at udetemperaturen er over 14 °C, vil aggregatet forsøge at køle indeluften, hvis indetemperaturen bliver for høj ifølge indstillede værdier.

Hvis udeluften er køligere end indeluften vil aggregatets bypass åbne og lede udeluften forbi varmeveksleren, så den ikke opvarmes af udsugningsluften og dermed være med til at holde temperaturen nede i boligen.

Hvis udeluften er varmere en indeluften vil bypass lukkes og udeluften føres igennem varmeveksleren, der i denne driftsform vil kølegenvinde, hvilket vil sige, at den anvender den køligere indeluft til at køle udeluften med.

Aktiv køling

Varmepumpen i ventilationsdelen er reversibel, hvilket vil sige, at den både kan opvarme tilluften, men kan også køle tilluften.

Når aggregatet er i sommerdrift, hvilket vil sige at udetemperaturen er over 14 °C, vil aggregatet forsøge at køle indeluften, hvis indetemperaturen bliver for høj ifølge indstillede værdier.

Først vil aggregatet forsøge at køle via bypass funktionen, men hvis det ikke er nok, vil den begynde at køle aktivt via varmepumpen.

Det kræver at aktiv kølefunktion er aktiveret, da det jo koster strøm. Men energien er ikke spildt, da den varme der trækkes ud af tilluften, afsættes i varmtvandsbeholderen. Er der behov for megen køling, anbefales det at montere en skoldningssikring under varmtvandsbeholderen. Dermed kan maks. temperaturen i varmtvandsbeholderen stilles fra 60 °C til 80 °C.

 

Ultra lavtemperaturfjernvarme

Aggregatet er forberedt til ultra lavtemperaturfjernvarme, hvor der i stedet for 60 °C varmt fjernvarmevand ledes 40-45 °C varmt fjernvarmevand ind i huset. Fjernvarmevandet ledes direkte ud i gulvvarmen og opvarmer huset.

For fjernvarmeværkerne er det en stor fordel at de i stedet for at lede 80 °C varmt vand ud i fjernvarmenettet, kan nøjes med at udlede 40-45 °C varmt vand.

Fordele for forbrugeren
• Varmeprisen holdes nede til gavn for forbrugerne
• Ingen mangel på vand i bruseren
• Legionella-problemet behandles

Fordele for fjernvarmeværket
• Signifikant reduceret energitab på mellem 30 – 50 %
• Fjernelse af temperaturbehov for henholdsvis rumopvarmning og varmt vand
• Bedre og mere effektiv integration af sol, store varmepumper, overskydende varme, geotermisk varme osv.
• Varme fra eksisterende returrør kan levere til nye udstykninger, hvilket giver omkostningseffektiv kapacitetsudvidelse
• Væsentlig reduktion af returtemperaturen

 

Compact S - ULTFV 

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand A
Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Varmtvandsbeholder 180l
Dimensioner (B x D x H) 600 x 600 x 2250 mm
Vægt 192 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylenterephthalat
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Greencycle ISO 16890 Coarse 75% (G4)
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 2,2 kW / 9,6 A *1  -  2,8 kW / 12,2 A *2
Standby effektforbrug 3 W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Ekstern lækage < 0,78 % *3
Intern lækage < 1,47 % *4


*1 - Compact S - ULTFV standard aggregat
*2 - Compact S - ULTFV Polar med integreret frostsikringsforvarmeflade
*3 - Testet i henhold til EN13414-7
*4 - Testet i henhold til EN13141-7

 

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext.

Testet i henhold til EN13141-7 med standardfiltre ISO 16890 Coarse 75% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for standardaggregat med modstrømsveksler.

Testet i henhold til EN308, tør virkningsgrad.

 

COP luft/luft

Varmeeffektfaktor COP indblæsningsluft som funktion af udetemperatur [ºC] og volumenstrøm qv [m3/h] i henhold til EN14511 ved en fralufttemperatur på 21 ºC.

Varmeeffekt indblæsning

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] og udelufttemperatur [ºC] fraluft = 21 ºC, i henhold til EN14511.

Varmeeffekt er det bidrag til rumopvarmningen som friskluften tilføres gennem Compact S ULTFV til indblæsningsluften.

Ventilationstabet er den varmeeffekt, der tabes uden varmegenvinding ved den givne volumenstrømsluft.

Tappevand

Tappevolumen i liter Vmax [L] fra Compact S ULTFV beholder som funktion af tappetemperatur [ºC] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 ºC.

Lyddata

Lyddata er for qv = 210 m3/h og Pt ext = 100 Pa iht. EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregatet.

 

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft

CTS602 styringen er en avanceret styring, men mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation
CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Filtervagt Tidsstyret filtervagt giver besked, når det er tid til at skifte filter. Kan indstilles mellem 30 og 180 dage. +
Driftstilstand Kan indstilles til at køre Auto efter indstillede værdier eller indstilles til at køre i varme- eller kølemode. +
Trinløs regulering De fire ventilationstrin kan indstilles trinløst 20-100%, med forskellige værdier for tilluft og fraluft. +
Fugtstyring Indbygget fugtstyring kan indstilles til at køre høj ventilationsdrift ved høj fugt (når man er i bad) og lav ventilationsdrift, hvis luftfugtigheden i boligen bliver for lav. +
Aktiv køl Aggregatet kan indstilles til at køle tilluften om sommeren, hvis der skulle være behov for det. Når varmepumpen køler, afsættes varmen i varmtvandsbeholderen, således at man får "gratis" varmt brugsvand, når aggregatet er i kølemode. +
Lav udetemperatur Det er muligt at sænke ventilationen ved lav udetemperatur, for at undgå at luftfugtigheden indenfor bliver for lav. +
CO2 styring Det er muligt at styre ventilationsniveauet efter boligens CO2 niveau. -
Temperaturindstillinger Temperaturindstillingerne anvendes af styringen til at regulere driften af hele anlægget. +
Frostsikring Styringen har en automatisk funktion til afrimning af veksleren, hvis der skulle danne sig is i den. +
Frostsikring Polar Polar-modellen har indbygget frostsikringsforvarmelegeme til beskyttelse af modstrømsveksleren, så der ikke kommer is i den. +
Varmt brugsvand Compact S ULTFV producerer det varme brugsvand via luft/luft varmepumpen i ventilationsdelen. +
Pause varmt brugsvand Det er muligt at sætte varmtvandsproduktionen på pause, hvis man f.eks. i en periode ikke er hjemme. På den måde spares energi. +
Frostsikring varmt vand For at beskytte varmtvandsbeholderen er den udstyret med en frostsikringsfunktion. +
El-supplering varmt vand

Er varmtvandsbehovet i perioder så stort at varmepumpen ikke kan følge med, kan en el-supplering slås til at hjælpe med at opvarme det varme brugsvand.

+
Skoldningssikring Styringen har en skoldningssikring indbygget, der sikrer at det varme brugsvand ikke bliver for varmt og kan skolde brugerne. +
Anti-Legionella Styringen har en Anti-Legionella behandling af det varme brugsvand, der kan aktiveres manuelt eller automatisk. +
Anode Elektronisk overvåget anode. Giver besked, når det er tid til at udskifte den, så varmtvandsbeholderens levetid forlænges.  
Varmt brugsvand Ultra lavtemperaturfjernvarme modulet kan hjælpe til med at producere det varme brugsvand. En god løsning, hvis der er et stort behov for varmt brugsvand. +
Ugeplan Der kan laves en ugeplan med forskellige indstillinger afhængig af brugen af boligen. +
Brugervalg 1 Anvendes hvis man via et potentialtfrit signal ønsker at overstyre aggregatets drift. Anvendes f.eks. hvis der er tilsluttet en emhætte til anlægget. +
Brugervalg 2 Anvendes som brugervalg 1, men har samtidig et udgangssignal, der kan anvendes f.eks. til at styre en spjæld. +
Hændelseslog Logger hændelser i styringen samt fejlmeddelelser og advarsler. +
Udlæs data Alle aktuelle værdier i anlæggets drift kan udlæses. Anvendes oftest til fejlfinding. +
Nødstop ventilation Man må ikke slukke for ventilationen, da det kan give skader på aggregatet, kanalsystem og i værste fald boligen. Men det kan være nødvendigt kortvarigt at slukke for ventilationen f.eks. på grund af en beredskabsmeddelelse. +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.


 

  • Ventilationsdelen tilsluttes kanalsystemet via stutse i toppen af aggregatet.
  • Det varme brugsvand tilsluttes under varmtvandsbeholderen
  • Tilslutning af ultra lavtemperatur modul (husk jordforbindelse)
       
Download ecodesign datablad her    

 

Tilbehør