VPM 1000

VPM 1000 er et ventilationsaggregat med varmegenvinding via en reversibel varmepumpe, der både kan køle og varme tilluften. Den indbyggede heatpipe øger både køle- og varmeeffekten og sikrer dermed en god COP.

VPM 1000 anvendes til ventilation af større bygninger, hvor der stilles krav til en god luftkvalitet, f.eks. bygninger med lokaler med forurenende luft, der køres med over det centrale ventilationssystem f.eks. restaurantionskøkkener, toiletter og omklædningsrum. Fraluften og tilluften er adskilte og der overføres således ikke partikler imellem dem.

Med en integreret varmepumpe i aggregatet, får man et kompakt aggregat, der ikke tager ret meget plads i bygningen. Samtidig undgår man et eksternt køleaggregat, der skal placeres udenfor på jorden eller på taget.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 5000 m3/h
Max : 11000 m3/h
Dimensioner (B x D x H) 4290 x 1370 x 2000 mm
Vægt 1750 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 60% (M5) fraluft og ISO ePM1 50% (F7) udeluft
Kanaltilslutninger (H x B) 800 x 1000 mm
Forsyningsspænding 3 x 400V + N, 50 Hz
Styring CTS CTS 602i / CTS 6000 (konfigurationsafhængigt)
Tæthedsklasse DS/EN 1886 L2
Kompressor Maneurop type: MTZ (faste omdrejninger) / VTZ (variable omdrejninger) - konfigurationsafhængigt
Kølemiddel heatpipe R 744 (CO2) / 5 x 1,85 kg
Kølemiddel kølekreds R 407 C / 14,5 kg
Kondensator/fordamper (HxB) 900 x 1030 mm
Kondenseringskapacitet 13,5 l/h (25 °C / 70% RH, nominel luftmængde)
Kondensafløb PVC Ø 32 x 1,5 mm


 
 

Kapacitet

Max Pa kapacitet af standardaggregat, Pt ext som funktion af qv under hensyntagen til SFP-værdierne. 

SFP-værdier iht. EN 13053 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uden varmeflade.

OBS! SFP-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Varmeeffekt

Varmeeffekten er baseret på en udsugningstemperatur på 20 °C, og nomimel luftmængde på 10.000 m3/h.

 

Køleeffekt

Køleeffekten er baseret på en udsugningstemperatur på 25 °C/50% RH, og nomimel luftmængde på 10.000 m3/h.

 

Lyddata

Lyddata er for qv = 10.000 m3/h og Pt ext = 250 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold pa installationsstedet.

Målskitse for VPM 1000:

Tilslutninger
1:  Udeluft
2:  Tilluft
3:  Fraluft
4:  Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS602i styringen er en avanceret styring til erhvervsanlæg med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation
CTS602i styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. 

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage. +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed -
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Vand-eftervarmeflade Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Frostsikring For at beskytte eventuel vandvarmeflade for frostsprængning, standses aggregatet og komme med en alarm, hvis temperaturen i vand-eftervarmefladen bliver for lav -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Integreret brandautomatik Ventilationsaggregatet kan leveres med integreret brandautomatik, der kan styre brand- og røgspjæld -
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1-120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Det er muligt at vælge mellem grøn og rød tekst, samt forside som tabel eller med et hus +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

Nilan CTS 6000 gør det muligt at styre og overvåge Nilan erhvervsaggregater online via en computer, uanset hvor i verden man befinder sig i forhold til aggregatet. Ved hjælp af et uge- eller årsprogram kan automatisk drift indstilles blandt andet i forhold til tidspunkter for drift, rumtemperaturer, ventilationshastigheder og alarmer med mere.

CTS 6000 sikrer en optimal overvågning af aggregatets driftstilstand, idet alle former for driftsforstyrrelser, alarmer og vedligeholdelsesmeldinger automatisk meldes via e-mail til de rette personer. Derved kan der hurtigt sættes ind over for driftsforstyrrelser, samtidig med at det giver sikkerhed for en optimal vedligeholdelse og planlægning af servicebesøg.
 

Funktioner
• Online styrings- og overvågningsprogram til Nilan erhvervsaggregater
• Styring og overvågning via en computer
• Automatisk styring via uge- eller årsprogram
• Indstilling af temperaturstyring, natkøling, trykgrænser, alarmer, ventilatorhastighed m.m.
• Grafiske historikkurver for temperatur, luftmængde, varme- og kølebehov
• Trendgrafer som viser aggregatets aktuelle driftssituation
• Automatiske alarmmeddelelser om driftstilstand, fejl og vedligeholdelse pr. e-mail
• Forbindelse til rumregulatorer og frekvensomformere
• Mulighed for tilpasning af brugerflade til forskellige brugerniveauer

Fordele
• Aggregaterne kan styres og overvåges fra hele verden
• Via uge- eller årsprogram sikres en detaljeret tilpasning af indeklima til den enkelte bygnings behov
• Den automatiske og intelligente styring sikrer en optimering af driftsøkonomien
• Historikgrafer gør det muligt at optimere driften og indeklimaet
• Hurtig diagnosticering af eventuelle driftsforstyrelser eller fejl giver mulighed for en hurtig indsats
• Bedre mulighed for at yde fjernsupport og dermed planlægge servicebesøg
• Brugervenilg betjening da brugerflade kan tilpasses personlige præferencer

Add-on
Det er muligt at tilkøbe et LON/Modbus kort, så aggregatet også kan tilsluttes et eksternt CTS-system, der kommunikerer
LON eller Modbus.

OBS! Der anbefales god friplads foran aggregatet. Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Det skal være let at udskifte filtre, og det skal være muligt at kunne udskifte ventilatorer eller andre komponenter. Der skal være plads til nemt at kunne rengøre anlægget. Ved rengøring af anlæg kan der løbe vand ud af rengørings- og kondensvandsafløb. Der skal derfor være plads til montering af vandlåse ved kondensvandsafløb samt evt. afspærringshaner ved rengøringsafløb.

OBS! Det er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandbakken.

OBS! Aggregatet er støj- og vibrationssvagt, men der bør alligevel tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig fra aggregatet ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag anbefales det derfor at montere vibrationsdæmpere under aggregatet. Til øvrige bygningsdele og fast inventar bør der være ca. 10 mm afstand.

 

Tilbehør