VPM 360 Cleanroom

VPM Cleanroom er et unikt ventilations- og varmegenvindingsaggregat, der anvender en ny, banebrydende og patenteret teknologi, som effektivt hindrer indblæsningsluften i at komme i kontakt med udsugningsluften, således der ikke kan forekomme en udveksling af mikroorganismer, som bakterier, partikler eller anden uren luft, hvilket betyder, at der ikke kan ske en potentiel kontaminering af indblæsningsluften. 

VPM Cleanroom er særdeles hensigtsmæssigt i forbindelse med erhverv, som kræver et højt niveau for hygiejne såsom laboratorier, operationsrum og i fødevareindustrien m.fl.

VPM Cleanroom kan placeres, hvor pladsen er trang, da aggregatet har en kompakt konstruktion. Aggregatet leveres som montagevenlig modulopbygning, hvilket gør det nemt at installere.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 900 m3/h
Max : 4400 m3/h

Ingen kontaminering

VPM Cleanroom er opbygget af individuelle kamre, som er med til at forhindre kontaminering. Hvert kammer har indbygget kondensbakke udført i rustfrit stål samt afløb, som leder kondensvandet væk. Opdeling af individuelle kamre sikrer nem adgang til vedligeholdelse og rengøring.

Der er ikke anvendt skruer eller popnitter til opbygning af anlægget, hvilket sikrer mod lækage. Styringen samt frekvens-konvertere er placeret uden for på anlæggets front, for at bevare så jævne overflader inde i anlægget som muligt. Desuden er der udviklet en speciel lukkeanordning, som ikke bryder indersiden af anlæggets jævne overflade. De jævne flader er med til at garantere en minimal risiko for kontaminering eller lækage og gør det nemmere at rengøre.

Ventilatorernes placering sikrer overtryk i den rene side, så mulige lækager inde i anlægget går fra ren til uren luft og ikke modsat. Det vil sige, er der er overtryk i indblæsningen og undertryk i udsugningen. Dette for at undgå kontaminering, så uønskede partikler spredes samt for at sikre laboratoriets arbejdsmiljø og renhed.

VPM Cleanroom opfylder myndighedernes krav og standarder med adskilte luftveje til ventilation for laboratorier og klinisk rene miljøer.
 

Høj varmegenvinding

Traditionelt set har der hidtil været anvendt væskekoblede batterier ved varmegenvinding til renrumventilation. Erfaringsmæssigt ligger de væskekoblede batterier med virkningsgrader på 40 - 50 %. For at traditionelle anlæg med væskekoblede batterier kan opretholde Ecodesigns regler for varmegenvinding på 63% i 2016 og 68% i 2018, bygges flere væskekoblende moduler sammen i serie. 

Med den nye banebrydende og patenterede VPM Cleanroom løsning, som effektivt hindrer udsugningsluften i at komme i kontakt med indblæsningsluften, opnås en virkningsgrad, som kommer tæt på 100 %. 
 

Pladsbesparende løsning

VPM Cleanrooms patenterede teknologi gør, at anlægget er pladsbesparende set i forhold til konventionelle anlæg. Det vil sige, at udgifter til dyr kvadratmeterplads reduceres set i forhold til andre anlæg til samme formål.

For at kunne imødekomme gældende lovgivning for Ecodesign vil en løsning med konventionelle anlæg være pladskrævende. Den europæiske lovgivning foreskriver varmegenvinding for 2016 på 63% og for 2018 på 68%.

Da konventionelle anlæg typisk har en varmegenvinding på 40 - 50%, er det nødvendigt at sammenbygge flere moduler for at kunne opfylde krav. Med en konventionel løsning vil det betyde større anlæg, større teknikrum og højere byggeomkostninger. 

Med Nilans VPM Cleanroom løsning opnås en væsentlig besparelse på byggeomkostninger til teknikrum. 

Dimensioner (B x D x H) 2375 x 1215 x 1830 mm
Vægt 670 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard posefiltre ISO ePM10 60% (M5) fraluft og ISO ePM1 50% (F7) udeluft
Kanaltilslutninger 500 x 600 mm
Forsyningsspænding 3 x 400V + N, 50 Hz
Tæthedsklasse DS/EN 1886 L1
Kompressor Maneurop type: MTZ (faste omdrejninger) / VTZ (variable omdrejninger) - konfigurationsafhængigt
Kølemiddel heatpipe R 744 / 4,5 kg
Kølemiddel kølekreds R 407 C / 3,5 kg
Kondensator/fordamper (HxB) 600 x 655 mm
Kondenseringskapacitet 8,0 l/h (25 °C / 70% RH, nominel luftmængde)
Kondensafløb PVC Ø 32 x 1,5 mm


 
 

Kapacitet

Max Pa kapacitet af standardaggregat, Pt ext som funktion af qv under hensyntagen til SFP-værdierne. 

SFP-værdier iht. EN 13141-7 er for standardaggregat med ISO ePM10 >60% (M5) og ISO ePM1 50% (F7) filtre og uden varmeflade.

* Lufthastighed over fordamperfladen er målt ved meter pr. sekund.

OBS! SFP-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Varmeeffekt COP (luft/luft)

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion af udetemperatur [ºC] og volumenstrøm qv [m3/h]

I henhold til EN 14511, fraluft = 21 ºC

Varmeeffekt

Varmeeffekten er baseret på en udsugningstemperatur på 20 °C, og nomimel luftmængde på 3600 m3/h.

 

Køleeffekt

Køleeffekten er baseret på en udsugningstemperatur på 25 °C/50% RH, og nomimel luftmængde på 3600 m3/h.

 

Lyddata

Lyddata er for qv = 3600 m3/h og Pt ext = 250 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold pa installationsstedet.

Tilslutninger:
1. Udeluft
2. Tilluft (indblæsning)
3. Fraluft (udsugning)
4. Afkast

 

CTS602i styringen er en avanceret styring til erhvervsanlæg med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation
CTS602i styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. 

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage. +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed -
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Vand-eftervarmeflade Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Frostsikring For at beskytte eventuel vandvarmeflade for frostsprængning, standses aggregatet og komme med en alarm, hvis temperaturen i vand-eftervarmefladen bliver for lav -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Integreret brandautomatik Ventilationsaggregatet kan leveres med integreret brandautomatik, der kan styre brand- og røgspjæld -
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1-120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Det er muligt at vælge mellem grøn og rød tekst, samt forside som tabel eller med et hus +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

Nilan CTS 6000 gør det muligt at styre og overvåge Nilan erhvervsaggregater online via en computer, uanset hvor i verden man befinder sig i forhold til aggregatet. Ved hjælp af et uge- eller årsprogram kan automatisk drift indstilles blandt andet i forhold til tidspunkter for drift, rumtemperaturer, ventilationshastigheder og alarmer med mere.

CTS 6000 sikrer en optimal overvågning af aggregatets driftstilstand, idet alle former for driftsforstyrrelser, alarmer og vedligeholdelsesmeldinger automatisk meldes via e-mail til de rette personer. Derved kan der hurtigt sættes ind over for driftsforstyrrelser, samtidig med at det giver sikkerhed for en optimal vedligeholdelse og planlægning af servicebesøg.
 

Funktioner
• Online styrings- og overvågningsprogram til Nilan erhvervsaggregater
• Styring og overvågning via en computer
• Automatisk styring via uge- eller årsprogram
• Indstilling af temperaturstyring, natkøling, trykgrænser, alarmer, ventilatorhastighed m.m.
• Grafiske historikkurver for temperatur, luftmængde, varme- og kølebehov
• Trendgrafer som viser aggregatets aktuelle driftssituation
• Automatiske alarmmeddelelser om driftstilstand, fejl og vedligeholdelse pr. e-mail
• Forbindelse til rumregulatorer og frekvensomformere
• Mulighed for tilpasning af brugerflade til forskellige brugerniveauer

Fordele
• Aggregaterne kan styres og overvåges fra hele verden
• Via uge- eller årsprogram sikres en detaljeret tilpasning af indeklima til den enkelte bygnings behov
• Den automatiske og intelligente styring sikrer en optimering af driftsøkonomien
• Historikgrafer gør det muligt at optimere driften og indeklimaet
• Hurtig diagnosticering af eventuelle driftsforstyrrelser eller fejl giver mulighed for en hurtig indsats
• Bedre mulighed for at yde fjernsupport og dermed planlægge servicebesøg
• Brugervenlig betjening da brugerflade kan tilpasses personlige præferencer

Add-on
Det er muligt at tilkøbe et LON/Modbus kort, så aggregatet også kan tilsluttes et eksternt CTS-system, der kommunikerer
LON eller Modbus.

OBS! Der anbefales god friplads foran aggregatet. Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Det skal være let at udskifte filtre, og det skal være muligt at kunne udskifte ventilatorer eller andre komponenter. Der skal være plads til nemt at kunne rengøre anlægget. Ved rengøring af anlæg kan der løbe vand ud af rengørings- og kondensvandsafløb. Der skal derfor være plads til montering af vandlåse ved kondensvandsafløb samt evt. afspærringshaner ved rengøringsafløb.

OBS! Det er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandbakken.

OBS! Anbefalet serviceafstand: 1350 mm 

Tilbehør