Comfort 200 Top

Comfort 200 Top et lille ventilationsaggregat velegnet til renoveringsprojekter i lejligheder og rækkehuse.

Aggregatet installeres typisk i boligen inden for klimaskærmen, men den gode isolering medfører, at det også kan installeres uden for klimaskærmen. Comfort 200 Top størrelse gør det meget brugbart i renoveringsprojekter, hvor der ofte er mangel på plads.

Det lave strømforbrug samt den høje varmegenvinding betyder at Comfort 200 Top opnår energimærke A.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 75 m3/h
Max : 308 m3/h
Dimensioner (B x D x H) 600 x 420 x 650 mm
Vægt 41 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylen-terephthalat
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard med ISO Coarse > 90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø125 mm
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 190 W / 1,6 A
Standby effektforbrug 4 W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Lækageklassifikation A1 (*1)
Varmetab 0,96 W/m2K (*2)
Varmetabsklassifikation T2


*1 - Testet i henhold til EN13141-7 (ved 250 Pa)
*2 - Testet i henhold til EN1886

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext.

Testet i henhold til EN13141-7 med standardfiltre ISO Coarse > 90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for standardaggregat med modstrømsveksler.

Testet i henhold til EN13141-7, tør virkningsgrad.

Lyddata

Lyddata er for qv = 126 m3/h og Pt ext = 75 Pa iht. EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregatet.

 

Målskitse af Comfort 200 Top højre model (tilluft højre side):

Målskitse af Comfort 200 Top venstre model (tilluft venstre side):

 

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS150 styringen er en enkel styring, der ofte anvendes i udlejningsejendomme.

Brugeren har begrænset adgang til indstillinger, men har mulighed for at skrue op og ned for ventilationen, samt indstille niveauet for fugt lav i boligen.

Derudover er der en alarmindikator, der fortæller om der er noget ved aggregatet, man skal være opmærksom på, f.eks. om der er behov for filterskift.

NB! HMI Touch panelet kan ikke anvendes til CTS150 styringen.

Funktionsoversigt   +Standard
- Tilbehør
Filtervagt Tidsstyret filteralarm. Indstillelig 1-360 dage +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed +
Sommer-/vinterdrift Mulighed for at indstille sommer- og vinterdrift +
Bypass Noget af luften ledes uden om varmeveksleren i perioder, hvor der ikke er brug for varmegenvinding +
Vinter lav Lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler +
Temperaturstyring Styrende temperaturføler for aggregatet er T3 fraluft +
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Brugervalg Mulighed for at aktivere brugervalg (Trin 4) via en potentialfri kontakt. Bruges f.eks. til emhættedrift, hvis emhætten kører over ventilationsaggregatet -

Indstilling og indregulering af aggregatet foregår ved tilslutning af en PC via et USB-stik. Ud over at kunne indstille aggregatets drift, kan aktuelle driftsinformationer aflæses.

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation

CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed +
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau. -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
Brugervalg 2 Yderligere mulighed for at overstyre driftstilstanden og brugervalg 1 via et eksternt potentialfrit signal -
El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Vand-eftervarmeflade Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Frostsikring For at beskytte eventuel vandvarmeflade for frostsprængning, standses aggregatet og komme med en alarm, hvis temperaturen i vand-eftervarmefladen bliver for lav -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Integreret brandautomatik Ventilationsaggregatet kan leveres med integreret brandautomatik, der kan styre brand- og røgspjæld -
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1-120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Det er muligt at vælge mellem grøn og rød tekst, samt forside som tabel eller med et hus +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Comfort 200 Top kan enten stilles på en hylde eller hyldeknægte, men det er også muligt at hænge det på væggen via montagebeslaget bagest på aggregatet:

Tilbehør