Combi 302 Polar

Combi 302 Polar er et ventilationsaggregat med varmegenvinding der typisk anvendes i enfamilie huse.

Varmegenvindingen foregår det meste af tiden via en højeffektiv modstrømsveksler, der opnår en varmegenvinding på 85 - 95 %. Aggregatet har også en luft/luft varmepumpe installeret, der kan opvarme tilluften (indblæsningsluften), når der er behov for varme i boligen. I nogle lavenergi huse er Combi 302 Polar den primære varmekilde, men kan også styre eksterne varmekilder som f.eks. el-radiatorer, der fungerer som supplerende varmekilde.

Varmepumpen har en reversibel kølekreds og kan derfor også køle tilluften (indblæsningsluften) med op til 14 ºC, når der er behov for det om sommeren. Combi 302 Polar er ikke at sammenligne med et aircondition anlæg og har ikke så stor køleeffekt på grund af det lave luftskifte på ca. 0,5 gange i timen. Men når udeluften køles ned kondenserer den, og den køligere luft der tilføres boligen, hvilket medfører dermed en lavere luftfugtighed. Med lav luftfugtighed kan man bedre udholde en varmere temperatur indenfor, så vi kalder det for "Komfort køl".

Combi 302 Polar placeres oftest i et uudnyttet loftsrum og tager derfor ikke skabsplads i bryggerset. Placeringen i loftsrummet betyder også, at det er let at afskærme evt. støj fra aggregatet ind i boligen.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 50 m3/h
Max : 375 m3/h
Dimensioner (B x D x H) 1300 x 580 x 700 mm
Vægt 83 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylen-terephthalat
Ventilatortype F-hjul i hus med volumenkonstant EC motor
Filterklasse Standard med ISO Coarse > 90% (G4)
Varmepumpetype Stempelkompressor on/off
Kølemiddel R134a
Kølemiddelfyldning 700 gr.
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optagen effekt 2,1 kW / 11,4 A
Standby effektforbrug 3W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelses-temperatur -20 / +40 °C
Ekstern lækage < 1,1 % (*1)
Intern lækage < 1,8 % (*2)
Varmetabs-klassifikation T2

*1 - Ved 250 Pa og 300 m3/h iht. EN13141-7
*2 - Ved 100 Pa og 300 m3/h iht. EN13141-7

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext

Testet i henhold til EN13141-7 med standardfiltre ISO Coarse > 90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h.

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for standardaggregat med modstrømsveksler.

Testet i henhold til EN13141-7, tør virkningsgrad.

COP (varme)

Varmeeffektfaktor COP testet i henhold til EN14511 ved en rumtemperatur på 21 ºC.

NB! COP er udregnet for varmepumpe og modstrømsveksler samlet.

Samlet varmegenvinding (W)

Varmeeffekt testet i henhold til EN14511 ved en rumtemperatur på 21ºC.

De faste kurver angiver den samlede varmegenvinding ved forskellige udetemperaturer, hvor den stiplede linie angiver den tilførte varme i indblæsningsluften (varmeeffekten).

Forskellen på de faste kurver og de stiplede kurver svarer til ventilationstabet, der dækkes af varmepumpen og modstrømsveksleren.

Tilluftstemperatur (varme)

Tilluftstemperatur t22 [ºC] som funktion af udelufttemperatur t21 [ºC] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Fraluftstemperatur t11 = 21 [ºC], 45 RH [%]

Tilluftstemperatur (Køl)

Tilluftstemperatur t22 [ºC] som funktion af udelufttemperatur t21 [ºC] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Fraluftstemperatur t11 = 24 [ºC]

Lyddata

Lyddata er for qv = 210 m3/h og Pt ext = 100 Pa.

Testet i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med fladende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LPA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

Målskitse for Combi 302 Polar:

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El-tilslutninger

 

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift, og har en menu-struktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation

CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm, og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilator hastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed +
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau. -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen, ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperatur +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
Brugervalg 2 Yderligere mulighed for at overstyre driftstilstanden og brugervalg 1 via et eksternt potentialfrit signal -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Polar version Integreret frostsikringsforvarmelegeme installeret, der sikrer at varmeveksler ikke fryser til  
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Det er muligt at aktivere forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energispare funktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1 -120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Aggregatet er støj- og vibrationssvag, men der bør alligevel tages højde for eventuelle vibrationer, der kan forplante sig fra aggregatet ud i de enkelte bygningsdele. For at skabe adskillelse mellem aggregat og underlag, anbefales det derfor at montere vibrationsdæmpere under aggregatet. Til øvrige bygningsdele og fast inventar bør der være ca. 10 mm afstand.

Kondensvandsafløb

OBS! Der skal etableres vandlås i forbindelse med kondensafløbet for at sikre, at kondensvandet kan bortledes. Opstilles aggregatet uden for klimaskærmen, er det vigtigt, at sikre kondensvandsafløbet mod tilisning med et varmekabel. Det er installatørens ansvar at frostsikre afløbet.

Tilbehør