Comfort 302 Top

Comfort 302 Top er det ideelle ventilationsaggregat til store lejligheder og større enfamilie huse.

Aggregatet kan med toptilslutning samt et meget lavt lydniveau, installeres inde i boligen. Den hvide overflade gør, at det naturligt falder ind med andre hvidevarer i bryggerset eller teknikskabet.

Comfort 302 Top har en isolering, så det også kan installeres uden for klimaskærmen, såfremt det skulle være et ønske.

Comfort 302 Top er konstrueret, så det opnår et lavt strømforbrug og høj varmegenvinding. Denne kombination medfører at det opnår energimærke A.
 

Luftmængde (se projekteringsdata for SEL/SFP værdi)

Min : 75 m3/h
Max : 345 m3/h

Nilan APP - Styring af hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen


Nilan har udviklet en ny APP med smarte funktioner, hvor brugeren kan styre hjemmets ventilation og varmepumpe direkte fra mobiltelefonen. APP’en er intuitiv, nem og sikker at bruge, og giver brugeren mulighed for f.eks. indstilling af rumtemperatur. Flere ventilationsanlæg kan tilsluttes samme APP, så der er kontrol over indeklimaet i f.eks. både hjemmet og sommerhuset. Der kan tilkobles flere brugere på samme APP.

Ved køb af en Nilan gateway kan brugeren få adgang til aggregatet via Nilan APP'en.

Læs mere om APP'en her

Dimensioner (B x D x H) 562 x 575 x 1120 mm
Vægt 41 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i Polyethylen-terephthalat
Ventilatortype Kammerventilator med B-hjul og omdrejningskonstante EC motorer
Filterklasse Standard med ISO Coarse > 90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø160 mm
Kondensafløb PVC Ø20 x 1,5 mm
Forsyningsspænding 230V 50/60 Hz
Maks. optaget effekt 170 W / 0,77 A
Standby effektforbrug 3,4 W
Tæthedsklasse IP31
Omgivelsestemperatur -20 / +40 °C
Lækageklassifikation A1 (*1)
Varmetab 0,84 W/m2K (*2)
Varmetabsklassifikation T2


*1 - Testet i henhold til EN13141-7 (ved 250 Pa)
*2 - Testet i henhold til EN1886

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af qv og Pt ext.

Testet i henhold til EN 13141-7 med standardfiltre ISO Coarse > 90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring.

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for standardaggregat med modstrømsveksler.

Testet i henhold til EN 13141-7, tør virkningsgrad.

Lyddata

Lyddata er for qv = 126 m3/h og Pt ext = 100 Pa i henhold til EN 3744 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i 1 m fra aggregat.

Målskitse af Comfort 302 Top højre model (tilluft højre side):

Målskitse af Comfort 302 Top venstre model (tilluft venstre side)

1: Udeluft
2: Tilluft (indblæsning)
3: Fraluft (udsugning)
4: Afkastluft
5: Kondensafløb

CTS400 er et enkelt og intuitivt betjeningspanel med en kompleks styring, der indeholder mange nyttige funktioner. Med betjeningspanelet kan man indstille ventilatortrin, tænde og slukke for aggregatet samt se evt. alarmer.

Til brug i udlejningsejendomme, hoteller osv. er det muligt at låse panelet så lejeren ikke kan slukke for aggregatet og/eller stille på ventilationstrin.

Styringens mange funktioner giver bl.a. mulighed for tilkobling af eftervarmeflader og CO2- eller VOC-sensor. Som standard har styringen bl.a. brugervalgsprogrammer, intelligent fugtstyring og integreret brandautomatik.

CTS400 har en åben Modbus kommunikation, der giver mulighed for tilslutning til eksterne CTS-systemer. 

Modbus forbindelsen kan også tilsluttes en Nilan gateway cloudløsning, der giver mulighed for at styre og overvåge aggregatet via en APP-løsning på en smartphone. 

Funktionsoversigt   +Standard
- Tilbehør
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 1 - 360 dage -
Bypass Luften ledes uden om varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed +
Sommer-/vinterdrift Indstilling af hvornår aggregatet skal køre i vinter- eller sommerdrift +
Stop ved lav rumtemperatur Stopper ventilationen ved lav rumtemperatur, hvis varmeforsyningen f.eks. svigter +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler +
Temperaturstyring Styrer bypass og evt. eftervarmeflader efter ønsket rumtemperatur +
Luftmængde Mulighed for trinløs indstilling af fire ventilationstrin for tilluft og fraluft +
CO2- / VOC-styring Mulighed for tilvalg af ekstern CO2- eller VOC styring -
Brandautomatik Mulighed for tilvalg af brandautomatik til styring af 1 til 2 brandspjæld -
El-eftervarmeflade Mulighed for tilkobling af el-eftervarmeflade -
Vand-eftervarmeflade Mulighed for tilkobling af vand-eftervarmeflade -
Brugervalg 1 og 2 Brugervalg anvendes til eksterne potentialfrie styringssignaler fra f.eks. en emhætte +
Brandtermostat/ekstern brandautomatik Det er muligt at tilslutte brandtermostat eller eksternt brandautomatik +
Lås betjeningspanel Betjeningspanelet kan låses så det ikke kan slukkes og/eller man ikke kan ændre ventilationstrin +

 

 

CTS602 styringen er en avanceret styring med mange indstillingsmuligheder. Styringen leveres fra fabrikken med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

HMI Touch panelet giver et godt overblik over aggregatets aktuelle drift og har en menustruktur, der er let at finde rundt i for både bruger og installatør. Det er muligt at vælge mellem 2 forskellige forsidebilleder til hovedskærmen.

Ekstern kommunikation

CTS602 styringen har en åben Modbus RS485 protokol, der kan bruges til at kommunikere med via eksterne CTS systemer. Modbus forbindelsen bruges f.eks. til Schneiders IHC eller KNX system.

Funktionsoversigt   +Standard
-Tilbehør
Alarmer Beskrivelse af fejl ved alarmer. Alarmlog med de 16 seneste alarmer +
Fælles alarm CTS602 styringen har et udgangssignal, der aktiveres i tilfælde af en alarm og kan f.eks. tilsluttes ekstern automatik  
Filtervagt Tidstyret filteralarm indstillelig til 30/90/180/360 dage +
Datavisning En oversigt over den aktuelle drift med f.eks. temperaturer, ventilatorhastighed osv. +
Ugeprogram CTS602 styringen er udstyret med 3 ugeprogrammer, der kan indstilles individuelt (fabriksindstilling off) +
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilation ved høj/lav luftfugtighed +
Luftkvalitet Giver mulighed for at justere ventilationen efter luftens CO2-niveau -
Vinter lav Forebyg lav fugtighed i boligen ved at aktivere lav ventilation ved lave udetemperaturer +
Temperaturregulering Mulighed for at styre aggregatets drift afhængig af rumtemperaturen +
Sommer-/vinterdrift Aggregatet kan indstilles efter sommer- og vinterdrift  
Sprog Der kan vælges mellem mere end 10 sprog i betjeningspanelet +
Brugerniveauer Menuen i betjeningspanelet er inddelt i 3 brugerniveauer: Bruger/Installatør/Fabrik +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden via et eksternt potentialfrit signal +
Brugervalg 2 Yderligere mulighed for at overstyre driftstilstanden og brugervalg 1 via et eksternt potentialfrit signal -
El-eftervarmeflade Med en el-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Vand-eftervarmeflade Med en vand-eftervarmeflade kan tillufttemperaturen styres og aggregatet kan hjælpe med at opvarme boligen -
Frostsikring For at beskytte eventuel vandvarmeflade mod frostsprængning, standses aggregatet og kommer med en alarm, hvis temperaturen i vand-eftervarmefladen bliver for lav -
Luftskifte Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individuelt +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af modstrømsveksler, hvis der har dannet sig is i den +
Rum lav Sikkerhedsfunktion hvis boligens varmesystem svigter, stopper ventilationsaggregatet, så det ikke er med til at køle boligen yderligere ned  +
Ekstern varme Ventilationsaggregatet kan styre ekstern varmeforsyning efter aktuel rumtemperatur +
Ekstern brandautomatik Ventilationsaggregatet kan tilsluttes ekstern brandautomatik eller brandtermostat, der giver signal til om aggregatet skal stoppe eller må køre videre +
Integreret brandautomatik Ventilationsaggregatet kan leveres med integreret brandautomatik, der kan styre brand- og røgspjæld -
Konstanttrykregulering Det er muligt at installere konstanttrykregulering på både fralufts- og tilluftssiden -
Forsinket opstart Det er muligt at aktivere forsinket opstart af ventilatorerne, hvis der f.eks. er tilsluttet lukkespjæld +
Gendan indstillinger Det er muligt at gemme aktuelle indstillinger og efterfølgende genindlæse dem, hvis f.eks. brugeren har stillet på aggregatet. Det er også muligt at geninstallere fabriksindstillingerne +
Manuel drift Det er muligt at teste forskellige funktioner manuelt +
Energisparefunktion Det er muligt at aktivere en strømbesparende funktion af driften +
Modbus  Det er muligt at indstille aggregatets Modbus adresse. Fabriksindstilling er 30 +
Datalog Det er muligt at logge aggregatets driftsdata hver 1-120 min. Alarmer vil blive logget når de opstår +
Betjeningspanel Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen +

Yderligere informationer om alle funktionerne findes i aggregatets Software- og Montagevejledning.

 

OBS! Ved opstilling af aggregatet bør der altid tages hensyn til fremtidig service og vedligehold. Der anbefales en minimum friplads foran aggregatet på 60 cm.

Det skal være let at udskifte filtre og f.eks. skal det være muligt at kunne tage veksleren ud, udskifte ventilator eller andre komponenter. Derfor anbefales det også at forbinde aggregatet med kanalsystemet via fleksible forbindelser.

OBS! Der er vigtigt, at aggregatet opstilles i vater for at opnå et ordentligt afløb fra kondensvandsbakken.

Comfort 302 Top kan enten stilles på en hylde eller hyldeknægte, men det er også muligt at hænge det på væggen via montagebeslaget bagest på aggregatet:

Tilbehør