Lovgivning ved projektering af decentral ventilationsløsning

Følgende love, normer og bestemmelser skal overholdes:

  • BR15 Bygningsreglementet
  • Be15 Energirammeberegning
  • DS447 Ventilationsnormen
  • DS428 Brandnormen

Nedenstående er de væsentligste love og bestemmelser fremhævet, der skal tages højde for, når der projekteres decentral boligventilation i etagebyggeri:

BR15 Bygningsreglementet

6.3.1.2 Beboelsesbygninger

Stk. 1
I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m2 opvarmede etageareal.

Stk. 2
Køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at opfange fugt og luftformige forureninger fra madlavningen. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20 l/s.

Stk. 3
Boligenhedens grundluftsskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg med varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften, indblæsning i beboelsesrummene og udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryggers.

Om sommeren kan indblæsning erstattes af udelufttilførsel gennem vinduer, udeluftventiler og lignende.

Stk. 4
Udsugningen skal i baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum kunne forøges mindst til følgende: Fra baderum og wc-rum skal der kunne udsuges mindst 15 l/s. I særskilt wc-rum, bryggers og fra kælder skal der kunne udsuges en volumenstrøm på mindst 10 l/s.

Stk. 5
Der kan benyttes behovsstyret ventilation under forudsætning af at udelufttilførslen herved ikke bliver lavere end 0,3 l/s pr. m2.

Vejledning
Behovsstyring vil i boliger normalt omfatte styring efter fugtforholdene. Behovsstyring kan f.eks. også inkludere en manuelt betjent emhætte. Udsugningen fra baderum og wc-rum bør altid være mindst 10 l/s.

8.3 Ventilationssystemer

Stk. 8
Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning til forsyning af én bolig skal udføres med varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på mindst 80 pct.

Stk. 10
For ventilationsanlæg med konstant eller variabel luftydelse og varmegenvinding, der forsyner én bolig, må det specifikke elforbrug til luft-transport ikke overstige 1.000 J/m³ ved maksimalt tryktab. Anlægget skal forsynes via forbindelse, så elforbruget kan måles.

DS 428 - Brandnormen

Luftindtag og luftafkast
Der må ikke ske overførsel af røg mellem luftindtag og luftafkast og mellem flere anlæg.

Luftindtag forsynes med røgspjæld og røgdetektor, såfremt luftafkast og/eller andre luftindtag er placeret tættere sammen målt fra kant til kant end:
• 1 meter målt vandret i ydervæg
• 2,5 meter målt lodret i ydervæg

Afkastkanaler
Røg spjæld og røgdetektorer på afkastkanaler kan udelades, såfremt hvert udsugningsanlæg udføres med særskilte lodrette afkastkanaler til en fælles afkasthætte, der er ført op i fri vind. Tryktabet i den fælles afkasthætte, ved den maksimale samlede volumenstrøm, må maksimalt udgøre 10 Pa. Det skal endvidere sikres, at den fælles afkasthætte ikke kan give anledning til kortslutning mellem anlæg uanset driftsform på hvert anlæg.

Placering af aggregat
Aggregater og ventilatorer skal opstilles, således at brand- og røgspredning herfra ikke kan ske til andre brandmæssige enheder.

I betjeningsområdet i boks klasse EI 30 A2-s, d0 med serviceadgang, såfremt anlægget udelukkende betjener en brandsektion. Aggregatet eller ventilator må dog ikke placeres i flugtvejsgang.

Kanalsystem
Kanalsystemet anses endvidere normalt for at være acceptabelt, når kanaler udføres med overfladeklasse E-d2 i tilfælde hvor:

- kanaler i et samlet system alene betjener en brandcelle eller ikke-opdelt brandsektion med et gulvareal på maksimalt 300 m2 og er helt beliggende inden for denne.

- kanaler er indstøbt i terrændæk og etagedæk, hvor konstruktionens brandmodstandsevne ikke reduceres

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik