Lovgivning

Nedenstående er de væsentligste love og bestemmelser fremhævet, der skal tages højde for, når der projekteres decentral boligventilation i etagebyggeri. Følgende love, normer og bestemmelser skal overholdes:

  • BR15 Bygningsreglementet
  • Be15 Energirammeberegning
  • DS447 Ventilationsnormen
  • DS428 Brandnormen


BR15 Bygningsreglementet

6.3.1.2 Beboelsesbygninger
Stk. 1
I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m2 opvarmede etageareal.

Stk. 2
Køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at opfange fugt og luftformige forureninger fra madlavningen. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20 l/s.

Stk. 3
Boligenhedens grundluftsskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg med varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften, indblæsning i beboelsesrummene og udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryggers. Om sommeren kan indblæsning erstattes af udelufttilførsel gennem vinduer, udeluftventiler og lignende.

Stk. 4
Udsugningen skal i baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum kunne forøges mindst til følgende: Fra baderum og wc-rum skal der kunne udsuges mindst 15 l/s. I særskilt wc-rum, bryggers og fra kælder skal der kunne udsuges en volumenstrøm på mindst 10l/s.

Stk. 5
Der kan benyttes behovsstyret ventilation under forudsætning af at udelufttilførslen herved ikke bliver lavere end 0,3 l/s pr. m2.

Vejledning
Behovsstyring vil i boliger normalt omfatte styring efter fugtforholdene. Behovsstyring kan f.eks. også inkludere en manuelt betjent emhætte. Udsugningen fra baderum og wc-rum bør altid være mindst 10 l/s.

8.3 Ventilationssystemer

Stk. 6
Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning skal opfylde kravene til varmegenvinding i EU-forordning nr. 1253/2014
Der kan kun benyttes væskekoblede batterier, hvis adskillelse af luftstrømmene er afgørende for opretholdelse af rummenes funktion.

Stk. 9
For ventilationsanlæg til etageboliger må det specifikke elforbrug til luft-transport ikke overstige 1.500 J/m3 udeluft ved grundluftsskiftet.

DS428 Brandnormen

Aggregater og ventilatorer
Ventilationsrummet skal udgøre sin egen brandcelle og have lille brandbelastning 

Ventilationsrum må kun anvendes til ventilationsformål eller til formål vedrørende andre tekniske installationer som f.eks. VVS- og elinstallationer, men må ikke anvendes til andre formål som f.eks. depot eller rengøringsrum.

I uudnytteligt tagrum placeret i et ventilationsrum udført som en selvstændig brandcelle. Etageadskillelsen, der bærer aggregat eller ventilator, skal udføres som bygningsdel klasse REI 60.

Røgspredning og brandspredning via kanalsystemet
Kanalsystemet skal udføres således, at risikoen for røgspredning og brandspredning til andre brandceller, brandsektioner eller tilsvarende brandmæssige enheder ikke forøges.

Røgventileret system
Et røgventileret system udføres generelt som kanal klasse EI 30/E 60 A2- s1. d0, hvilket også omfatter kanaler placeret i installationsskakte, uudnyttelige tagrum og kanaler i den bygningsmæssige isolering. Undtaget herfor er kanaler i ventilationsrum, kanaler i det fri (udendørs) og kanaler, der alene betjener en brandsektion og er helt beliggende inden for denne, skal dog isoleres med minimum 50 mm isolering klasse A2-s1, d0. 

I et røgventileret system ledes røgen via en bypasskanal udenom evt. anlægsdele med stor strømningsmodstand eller komponenter, hvor risikoen for tilstopning af røgpartikler under en brand er stor.

Dette omfatter bl.a. filtre, genvindingskomponenter, varme- og køleflader.

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik