Combi 302 Polar

Combi 302 Polar er til dig, der ønsker ventilation med højeffektiv varmegenvinding, komfort varme og komfort køl.

Combi 302 Polar kombinerer to varmegenvindings-teknologier, hvor anlægget først genvinder ca. 85-95 % af varmen via den højeffektive modstrømsveksler. Restenergien genvindes via anlæggets varmepumpe, som både er i stand til at opvarme og køle tilluften som blæses ind i boligen.

Anlægget suger den varme, fugtige luft ud fra køkken, badeværelse og bryggers og fjerner dermed støvpartikler, fugt og lugte fra boligen.

Combi 302 Polar kan ventilere 350 m³ luft per time.

Med et Combi-anlæg får du et sundt og behageligt indeklima, samtidig med at du sparer på varmeregningen.

Anlægget er beregnet til placering i loftsrum.

Combi 302 Polar er et ventilationsaggregat, der kombinerer to varmegenvindingsteknologier.

Den passive varmegenvinding foregår via en modstrømsveksler, der udnytter mellem 85 og 95 % af energien i udsugningsluften. Den aktive varmegenvinding foregår via en varmepumpe, der udnytter restenergien. Varmepumpen har en COP > 4, hvilket betyder, at der ikke er behov for at montere en eftervarmeflade med tilhørende blandingskreds. Combi 302 Polar er i stand til at øge temperaturen i tilluften til over 30 °C.

Varmepumpen giver endvidere mulighed for at kunne køle udeluften om sommeren med op til 10 °C. Det virker ikke som et airconditionanlæg på grund af det lave luftskifte, men ved afkøling nedbringes luftfugtigheden i tilluften, hvilket giver et mere behageligt og komfortabelt indeklima i boligen, selv ved høje indetemperaturer.

Combi 302 Polar leveres med indbygget forvarmelegeme til frostsikring af modstrømsveksleren. Det sikrer en kontinuerlig drift ved lave udetemperaturer.

Dimensioner (BxDxH) 1300 x 580 x 700 mm
Vægt 83 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmetab kabinet 32 W /-32 W (*1)
Varmevekslertype Modstrømsveksler i polystyren
Ventilatortype EC, volumenkonstant
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lækage < 1,1 % (*2)
Intern lækage < 1,8 % (*3)
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 1,2 kW / 5,2 A
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3,2W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Kompressor type Stempelkompressor on/off
Kølemiddel R134a

*1 32 W: Udetemperatur -12 °C.
              Opstillingssted -12 °C.
              Fralufttemperatur 20 °C (rum).
   -32 W: Udetemperatur -12 °C.
              Opstillingssted 20 °C.
              Fralufttemperatur 20 °C (rum).
* 2 Ved ± 250 Pa og 300 m3/h iht. EN 13141-7.
* 3 Ved ± 100 Pa og 300 m3/h iht. EN 13141-7.

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Hvis nogen i boligen lider af pollenallergi og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

CO2 føler - CTS602 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart.

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

 

Installationskit

Installationskittet består af vibrationsdæmpere og en vandlås til kondensvandsafløbet. Både vibrationsdæmpere og vandlås kan bestilles separat.

Varmekabel

Til frostsikring af kondensvandsafløbet kan der bestilles et 3 m langt selvregulerende varmekabel.

 

Kapacitet

Max Pa kapacitet af standardanlæg, Pt,ext som funktion af qv, under hensyntagen til SEL-værdierne.

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardanlæg med ISO Coarse >90% (G4) filtre og uden varmeflade.

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad for aggregat med modstrømsvarmeveksler i henhold til EN308 (tør).

Temperaturvirkningsgrad EN308: ɳ t = (ttilluft-tudeluft)/(tfraluft-tudeluft)

Lyddata

Lyddata er for qv = 210 m3/h og Pt, ext = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold pa installationsstedet.

COP (varme)

Varmeeffektfaktor COP [-] tilluft som funktion af udetemperatur t21 [°C] og volumenstrøm qv [m3/h] iht. EN14511 ved en rumtemperatur t11 = 21°C

NB! COP iht. EN14511 er udregnet for varmepumpe og modstrømsveksler samlet.

Varmegenvinding (W)

Varmegenvinding Qc [W] som funktion af qv [m3/h] og udeluftstemperatur t21 [°C]. I henhold til EN 14511, t11=21 °C (fraluft).

Den faste linie angiver den samlede varmegenvinding, hvor den stiplede linie angiver den tilførte varme i indblæsningsluften (varmeeffekten).

Forskellen på den faste linie og den stiplede linie svarer til ventilationstabet, der dækkes af varmepumpen og modstrømsveksler.

Tilluftstemperatur (varme)

Tilluftstemperatur t22 [°C] som funktion af udeluftstemperatur t21 [°C] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Fraluftstemperatur t11 = 21 [°C], 45 RH [%]

Tilluftstemperatur (køl)

Tilluftstemperatur t22 [°C] som funktion af udeluftstemperatur t21 [°C] og volumenflow qv [m3/h] balanceret flow.

Fraluftstemperatur t11 = 24°C

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El-tilslutninger

Betjeningen af Combi 302 Polar sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

 

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft
5: Kondensafløb
6: El- tilslutning
7: Forvarmelegeme (frostsikring)

Automatik
T1: Udeluftføler
T2: Tilluftsføler
T4: Afkast- og afrimningsføler
T10: Rumføler/fraluftføler
RH: Fugtføler

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Med installeret optionsprint:
• Overstyrer Brugervalg 1 (f.eks. tilslutning af EM-box)
• Op til 500 W direkte styring af overdragelses relæ
• Udgangsrelæ
• Tænde/slukke for centralt varmesystem
-
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges, logges events og alarmer
+
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +

Bypass     

Luften ledes forbi varmeveksleren, hvis der ikke er behov for varmegenvinding.  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift. +
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T10 UDSUG (fraluft)
 +
Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individuelt.
• Trin 1 < 25%
• Trin 2 < 45%
• Trin 3 < 70%
• Trin 4 < 100%
 +
Ekstern brandautomatik Mulighed for tilslutning af ekstern brandautomatik.  +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling

Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder, at der er muligt at vende kredsen, så aggregatet køler i stedet for at opvarme tilluften. Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling.

Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling.

 

 +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft.  +
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
13. - 15. april 2021

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik