VP 18 M2 Køl Sol EK

VP 18 M2 EK er til dig, der ønsker ventilation med højeffektiv varmegenvinding, varmt brugsvand, komfort varme og komfort køl.

Anlægget suger den varme, fugtige luft ud af boligen og fjerner dermed støvpartikler, fugt og lugte. Derudover anvendes energien fra udsugningsluften til opvarmning af varmt brugsvand samt indblæsningsluften i boligen. Anlægget har en indbygget 9 kW el-kedel, som kan tilsluttes et mindre vandbåret gulvvarmesystem. Kølefunktionen i anlægget kan lave en aktiv nedkøling af indblæsningsluften med cirka 8 grader i forhold til udetemperaturen.

Med et VP 18 M2 EK anlæg opnår du dermed et sundt og behageligt indeklima, samtidig med at du sparer på varmeregningen.

VP 18 M2 EK er et kompakt anlæg, som ikke fylder mere end et almindeligt højskab.

Med VP 18 EK køl/sol er alle løsninger samlet i én enhed.

Ventilation, varmt brugsvand og centralvarme samlet i én enhed der ikke fylder mere end et almindeligt højskab. Dette skal ses i forhold til løsninger med separate ventilations, opvarmnings og varmt brugsvands installationer, som kan fylde et helt bryggers eller teknikrum.

Vigtig information:
Vi gør opmærksom på, at der til det norske marked findes en variant tilpasset de lokale temperaturer og vandkvaliteter. Kontakt venligst Nilan for nærmere information.

VP 18 M2 EK er et VP 18 M2 aggregat med en indbygget 9 kW elkedel, der tilsluttes et vandbårent centralvarmesystem og opvarmer boligen via el.

En af de store fordele ved VP 18 M2 EK er , at der ikke skal graves jordslanger ned eller installeres en udeluft-varmepumpe, som ved traditionelle opvarmningsløsninger med en varmepumpe.

VP 18 M2 EK er beregnet til installation i bryggers eller i teknikrum, egner sig til boliger med et luftskiftebehov op til 300 m3/h.

Aggregatet kombinerer ventilation med aktiv varmegenvinding, produktion af varmt brugsvand samt komfort varme i én kompakt og pladsbesparende løsning.

VP 18 M2 EK er et oplagt valg i boliger, hvor pladsen er trang, da aggregatet ikke fylder mere end et almindeligt højskab. Dette skal ses i forhold til løsninger med separate ventilations, opvarmnings og varmt brugsvands installationer, som kan fylde et helt bryggers eller teknikrum.'

Vælg VP 18 M2 EK med køl- og sol-funktion, hvis der ønskes køling af tilluften og hvis der er behov for ekstra meget varmt brugsvand til f.eks. et spabad.

Kølefunktion
Et nyt hus er tæt og godt isoleret. Det er derfor ikke svært at opvarme boligen, men i varme perioder, kan det være problematisk at komme af med varmen i boligen. VP 18 M2 kølefunktion sker via den reversible kølekreds, der kan køle udeluften med op til 10°C. Det vil ikke virke som et airconditionanlæg, men ved afkølingen af udeluften, vil luftfugtigheden i boligen falde, og varmen vil ikke længere føles ubehagelig.

Sol funktion
Ved hjælp af en ekstra varmespiral kan aggregatet tilsluttes en solfanger, olie, gas eller anden form for brændsel. Dermed kan produktionen af varmt brugsvand øges.

Varmeeffekt 9 kW
Forsyningsspænding 3 x 230V / 3 x 400V
Max. sikringsstørrelse (3 x 230 V) 16A
Max. sikringsstørrelse (3 x 400 V) 16A
Standby elforbrug 2W
Trykekspansionsbeholder 10 l
Styring CTS 602

 

Dimensioner (BxDxH) 600 x 600 x 2200 mm
Vægt 174 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Ventilatortype EC, omdrejningskonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lækage < 1,4% (*1)
Intern lækage < 1,1 % (*2)
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Max optagen effekt 2200 W / 9,5 A
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3W
Kompressor type Stempelkompressor
Kølemiddel R134a, 1000 g

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

* 1     Ved ± 250 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.
* 2     Ved ± 100 Pa og m3/h iht. EN 308/EN 13141-7.

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet.

 

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Hvis nogen i boligen lider af pollenallergi og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

CO2 føler - CTS602 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart. CO2-føleren kan ikke eftermonteres og skal bestilles sammen med aggregatet.

Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vandopvarmning gennemsnitligt klima 118 %
Årligt elforbrug - gennemsnitligt klima 852 kWh/annum
Temperaturindstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektniveau LWA 57 dB(A)
Vandvarmeren kan fungere uden for spidsbelastningsperioder (Smart-grid) Nej
Forholdsregler ved montage, installation og vedligehold Se montagevejledning
Energieffektivietet ved vandopvarmning koldt klima 118 %
Energieffektivitet ved vandopvarmning varmt klima 118 %
Årligt elforbrug - koldt klima 852 kWh/annum
Årligt elforbrug - varmt klima 852 kWh/annum

 

 

Model EK 9 kW
Kondensationskedel Nej
Lavtemperaturkedel Nej
B1-kedel Nej
Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning Nej
Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Nej

 

Element Symbol Værdi Enhed   Element Symbol Værdi Enhed
     
Nominel nytteeffekt Prated 8,914 kW   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ŋs 40 %
     
Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse P4 8,914 kW   Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse ŋ4 40 %
          Andet
          Varmetab ved standby Pstby 0,0864 kW

 

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af volumenstrøm [qv] og eksternt tryktab Pt,ext.

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardanlæg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug eksl. styring

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

Lyddata

Lyddata er for volumenstrøm [qv ] = 210 m3/h og eksternt tryktab [Pt, ext ] = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] indblæsningsluft som funktion af udetemperatur [°C] og volumenstrøm qv [m3/h] i hht. EN14511 ved en fralufttemperatur = 21°C

Tappevand

Tappevolumen i liter Vmax [L] fra VP 18 M2 beholder som funktion af tappetemperatur t [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C

Varmeeffekt indblæsning

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] og udelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, fraluft = 21 °C. 

Varmeeffekt er det bidrag til rumopvarmningen som friskluften tilføres gennem VP 18 M2 til indblæsningsluften.

Ventilationstabet er den varmeeffekt, der tabes uden varmegenvinding ved den givne volumenstrømsluft.

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft

Betjeningen af VP18 M2 Køl Sol EK sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Med installeret optionsprint:
• Overstyrer brugervalg 1 (f.eks. tilslutning af EM-box)
• Op til 500 W direkte styring af overdragelses relæ
• Med udgangsrelæ
• Tænde/slukke for centralt varmesystem
 
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalog med kapacitet på 46.000 logninger:
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges, logges kun events og alarmer
 
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
CO2 styring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved højt CO2-niveau.  -
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift.  
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T15 RUM (panelføler)
• T10 EXT (monteres i repræsentativt udsugningsarmatur)
• T3 UDSUG (fraluft)
 +
Luftmængde Mulighed for indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft indstilles individuelt.
• Trin 1 < 25%
• Trin 2 < 45%
• Trin 3 < 70%
• Trin 4 < 100%
 +
Legionella bekæmpelse Der kan vælge en ugedag, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C  +
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder, at der er muligt at vende kredsen, så aggregatet køler istedet for at opvarme tilluften.  +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Helsinki, Finland
7. - 9. Oktober 2020

Odense Congress Center
21. - 23. april 2021
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik