Compact S

Compact S er en energieffektiv indeklimaløsning til alle former for lavenergihuse, standard enfamiliehuse, lejligheder og mindre kontorområder i erhvervslejemål med et ventilationsbehov på op til 375 m3/h.

Compact S genvinder energien i den udsugede luft med en højeffektiv modstrømsveksler. Den restenergi som modstrømsveksleren ikke udnytter, udnyttes af varmepumpen til produktion af varmt brugsvand og til yderligere opvarmning af tilluften.

Varmepumpen har reversibel kølekreds, hvilket betyder, at aggregatet om sommeren kan køle tilluften med op til 10 °C. Kølingen virker ikke som et airconditionsanlæg på grund af det lave luftskifte, men ved nedkølingen affugtes tilluften, hvilket giver et mere behageligt indeklima, end man kan opnå med et almindeligt ventilationsaggregat uden varmepumpe.

* 1 Compact S standard
* 2 Compact S Polar med indbygget forvarmeflade
* 3 Ved ± 250 Pa og 265 m3/h iht. EN 13141-7.
* 4 Ved ± 100 Pa og 265 m3/h iht. EN 13141-7.

Dimensioner (BxDxH) 600 x 600 x 2250 mm
Vægt 160 kg
Pladetype kabinet Aluzink stålplade, pulverlakeret hvid RAL9016
Varmevekslertype Modstrømsveksler i polystyren
Ventilatortype EC, volumenkonstante
Filterklasse Standard ISO Coarse >90% (G4)
Kanaltilslutninger Ø 160 mm
Kondensafløb PVC, Ø 20×1,5 mm
Ekstern lækage < 0,78%
Intern lækage < 1,47%
Forsyningsspænding 230 V (±10 %), 50/60 HZ
Tæthedsklasse IP31
Standby effektforbrug 3 W
Omgivelsestemperatur -20/+40 °C
Kølemiddel R134a

Ecodesign/ERP data

Ventilatordata
Motordata (optimalt driftspunkt)

CO2 føler - CTS602 styring

Med en CO2-føler monteret kan ventilationshastigheden forprogrammeres med CTS602 til at køre højere ventilationstrin ved et højt CO2-niveau i fraluften. CO2-niveau er programmerbart.

El forvarmeflade til frostsikring

Med en el-forvarmeflade bliver udeluften opvarmet inden den kommer ind i aggregatet. Dermed undgås afrimning af aggregatet, hvilket giver et effekttab.
Der medfølger temperaturføler til kanalmontage.

(Anlæg som fås som Polar-version har integreret forvarmeflade til frostsikring)

DTBU-spjæld

Er der ikke plads til at montere en EM-box i installationen, kan Nilan tilbyde et DTBU-spjæld, der monteres mellem køkken og bad. Det giver den samme funktion som EM-boxen, men der skal så trækkes længere ledninger.

Lyddæmpende flexslange

For nem montage og samtidig god lyddæmpning mellem aggregat og rørføring (faste rør eller NilAir luftfordelingssystem) samt mellem aggregat og taghætter.

EM-box

Med en EM-box er det muligt at varmegenvinde på udsugningsluften fra emhætten, og dermed øge temperaturvirkningsgraden i de perioder, hvor der laves mad. EM-boxen er forsynet med et stålfilter, der effektivt renser emhætteluften for fedtpartikler og beskytter dermed aggregatet (optionsprint nødvendigt).

 

Optionsprint

Med et optionsprint udvides funktionerne i CTS 602-styringen. 

Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7)

Er du allergiker, og ønsker ekstra filtrering af udeluften, er det muligt at bestille et Pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7) som tilbehør, til erstatning for det pladefilter ISO Coarse >90% (G4), der er placeret i udelufttilførslen.

Forbrugsprofil vandvarmer L (large)
Energieffektivitetsklasse A
Energieffektivitet ved vandopvarmning gennemsnitligt klima 118 %
Årligt elforbrug - gennemsnitligt klima 852 kWh/annum
Temperaturindstillinger på termostaten 10 - 65 °C
Lydeffektniveau LWA 57 dB(A)
Vandvarmeren kan fungere uden for spidsbelastningsperioder (Smart-grid) Nej
Forholdsregler ved montage, installation og vedligehold Se montagevejledning
Energieffektivietet ved vandopvarmning koldt klima 118 %
Energieffektivitet ved vandopvarmning varmt klima 118 %
Årligt elforbrug - koldt klima 852 kWh/annum
Årligt elforbrug - varmt klima 852 kWh/annum

 

Kapacitet

Kapacitet af standardaggregat som funktion af volumenstrøm (qv ) og eksternt tryktab (Pt,ext ).

SEL-værdier iht. EN 13141-7 er for standardanlæg med standardfiltre ISO Coarse >90% (G4) og uden eftervarmeflade.

SEL-værdier indeholder aggregatets samlede elforbrug ekskl. styring

Konverteringsfaktor: J/m3 : 3600 = W/m3/h

OBS! SEL-værdierne er målt og angivet som en samlet værdi for begge ventilatorer.

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] for aggregat med modstrømsvarmeveksler.
Temperaturvirkningsgrad iht. EN13141-7

Lyddata

Lyddata er for volumenstrøm (qv ) = 210 m3/h og eksternt tryktab (Pt, ext ) = 100 Pa i henhold til EN 9614-2 for overflade og EN 5136 for kanaler.

Lydeffektniveauet LWA falder med faldende luftmængde og faldende modtryk.

Lydtryksniveauet LpA i en given afstand vil afhænge af de akustiske forhold på installationsstedet.

COP luft-luft

Varmeeffektfaktor COP [-] indblæsningsluft som funktion af udetemperatur [°C] og volumenstrøm qv [m3/h] i hht. EN14511
ved en fralufttemperatur = 21°C.

Tappevand

Tappevolumen i liter Vmax [L] fra Compact S beholder som funktion af tappetemperatur t [C°] og beholder temperatur ved 40, 50 og 60 °C

Varmeeffekt indblæsning

Varmeeffekt Qc [W] som funktion af volumenstrøm qv [m3/h] og udelufttemperatur [°C], i henhold til EN 14511, fraluft = 21 °C

Varmeeffekt er det bidrag til rumopvarmningen som friskluften tilføres gennem Compact S til indblæsningsluften.

Ventilationstabet er den varmeeffekt, der tabes uden varmegenvinding ved den givne volumenstrømsluft.

Tilslutninger
1: Udeluft
2: Tilluft
3: Fraluft
4: Afkastluft

Betjeningen af Compact S sker med det tilhørende CTS 602 HMI touch panel, der tilbyder en lang række funktioner, f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighed, bypass om sommeren, styring af eftervarmeflade, fejlmeddelelser m.m.

CTS 602 leveres fabriksindstillet med en grundindstilling, der kan tilpasses de driftsmæssige ønsker og krav, for at opnå en optimal drift og udnyttelse af aggregatet.

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forsidebilleder til hovedskærmen. 

Vejledning i betjening af CTS 602 fremgår af en separat brugervejledning, som leveres med aggregatet.

Funktionsoversigt CTS 602 styring

Funktionsoversigt  

 +Standard 

-Tilbehør

3 niveauer Styringen er opdelt i 3 niveauer: Bruger/Service/Fabrik med forskellige muligheder på de enkelte niveauer.  +
Ugeplan Aggregatet er udstyret med 3 ugeprogrammer (fra fabrikken indstillet til off).
• Program 1: til den udearbejdende familie
• Program 2: til den hjemmegående familie
• Program 3: til erhverv
Herudover er der mulighed for at programmere sit eget ugeprogram.
 +
Brugervalg 1 Giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen via eksternt potentialfri kontakt eller PIR-sensor.  +
Brugervalg 2 Med installeret optionsprint:
• Overstyrer Brugervalg 1 (f.eks. tilslutning af EM-box)
• Op til 500 W direkte, styring af overdragelsesrelæ
• Med udgangsrelæ
• Tænde/slukke for centralt varmesystem
-
Alarmer Alarmlog med seneste 16 alarmer.  +
Datalog Mulighed for datalogning med kapacitet på 46.000 logninger
• Kan indstilles mellem 1 og 120 minutter
• Hvis "OFF" vælges logges kun events og alarmer
+
Filtervagt Tidsstyret filteralarm (fabriksindstillet til 90 dage). Indstillelig til 30/90/180/360 dage.  +
Luftkvalitet Giver mulighed for at vælge fugtføler og/eller CO2-føler til og fra.  +/-
Fugtstyring Giver mulighed for højere eller lavere ventilationstrin ved høj/lav luftfugtighed.  +
Sommer/vinter drift Mulighed for indstilling af sommer og vinter drift.  
Vinter lav Giver mulighed for at vælge lavt ventilationstrin ved lav udetemperatur.  +
Afrimning Temperaturbaseret automatisk funktion for afrimning af veksler.  +
Frostsikring I tilfælde af svigtende varmesystem slukkes aggregatet for at undgå yderligere nedkøling med risiko for frostsprængning af varmefladen.  +
Temperaturstyring Giver mulighed for at vælge den styrende temperaturføler for aggregatet.
• T10 UDSUG (fraluft)
 +
Luftmængde Trinløs indstilling af fire ventilationstrin. Tilluft og fraluft kan indstilles individulet.
• Trin 1 < 25% - Trin 2 < 45% - Trin 3 < 70% -  Trin 4 < 100%
 +
Legionella bekæmpelse Der kan vælges en ugedag, hvor brugsvandstemperaturen f.eks. mellem kl. 01.00 - 06.00, hæves til 65°C  
Fælles alarm Udgang for fælles alarm.  +
Konstanttrykregulering Mulig på både fralufts- og tilluftssiden.  -
Køling Varmepumpen har en reversibel kreds, hvilket betyder, at det er muligt at vende kredsen, så aggregatet køler istedet for at opvarme tilluften. Mulighed for at vælge om aggregatet skal køre et højere eller højeste ventilationstrin under køling.
Via ugeplan mulighed for opsætning af natkøling.
 +
Indblæsningsstyring Mulighed for at indstille regulatoren for styringen af indblæsningstemperaturen/tilluft (kun tilgængelig, hvis styringen er sat op til eftervarmeflade).  +
Ekstern elvarmeflade • Temperaturføler T7 er tilluftsføler
• Overophedningssikring
 -
Forsinket opstart Mulighed for forsinket opstart af ventilatorer, når der er lukkespjæld monteret.  +
Nulstil Giver mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne.  +
Manuel test Giver mulighed for manuel test af aggregatets funktioner.  +
Sprog Indstilling af sprog (dansk/finsk/norsk/svensk/tysk/engelsk/fransk).  +

 

Om Nilan

Boligløsninger

Erhvervsløsninger

 

Forhandler

Find din Nilan Forhandler

Messer


Lillestrøm, Norge
16. - 19. oktober 2019
Nilan A/S · Nilanvej 2 · 8722 Hedensted · Telefon 76752500 · nilan@nilan.dk
Disclaimer
Privatlivs- og cookiepolitik